Rekrutacja dzieci 3-6 letnich do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji:

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr WG.0050.4.2021

Wójta Gminy Pakosław z dnia 27.01 2021 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, terminy postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

2.

3.

4.

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1-12 marca

 

1-7 czerwca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

18 marca

do 9 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 marca

 

10 czerwca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

do 30 marca

do 16 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych.

1 kwietnia

do 18czerwca

Wnioski o przyjecie do Przedszkola oraz załączniki w formie oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęć są do pobrania w zakładce " Dokumenty" na stronie http://www.przedszkole.pakoslaw.pl/ .

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie do skrzynki, umieszczonej przed Przedszkolem w Pakosławiu, w godz.6.30 - 15.30

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 marca. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach rekrutacji będą wywieszone w Przedszkolu w terminach podanych w przedstawionym powyżej harmonogramie rekrutacji.