Tu powinien być opis obrazka

Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Nauka tańców pochodzących z innych narodów daje możliwość poznawania różnych kultur i czerpania radości z międzynarodowej spuścizny.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele ogólne:

 • rozwój sprawności ruchowej,
 • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,
 • rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,
 • wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
 • poznanie podstawowych kroków, figur i układów polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tańców innych narodów,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i kulturowej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,
 • rozwijanie świadomości zachowań prozdrowotnych,